สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน AUN-ACTSจากประเทศสเปน ด้วยระบบ Video Conferencing