อบรมระบบ MU Adviser ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี