โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เข้าศึกษาดูงานระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา และระบบ TeleConference