กอง IT จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL