สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ