กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา จัดสอบโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล