โครงการ IT Training ครั้งที่ 16 หลักสูตร การวาดรูปประกอบ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS5