บุคคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน “แนวทางการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักหอสมุด”