กองได้ IT ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล