กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายงานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ