นักศึกษาปริญญาโท ส.เทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ฝ่าย Multimedia