ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์