สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conferencing