ประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Video Conferencing