IPTV ถ่ายทอดสดการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) ในหมวดรายละเอียดรายวิชา และผลการดำเนินการของรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ