IPTV ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Thailand national programming contest 2015 ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 7