IPTV บันทึกเทป การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3 : ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA”