กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)