ผอ.ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ บรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษา