โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบสมรรถนะด้าน ICT ตามมาตรฐาน MOS Certificate ครั้งที่ 1 (MOS Certificate Championship # 1)