คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมออนไลน์ Photoshop ผ่าน Webex Meeting