โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เรียนรู้การใช้งาน Software Version Control ด้วย Plastic SCM”