การใช้ Telepresence ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ