กอง IT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์