กอง IT ให้บริการ Webx Meeting กับกองทรัพยากรบุคคล ในการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19