Global Website TH / EN

ริการ IPTV
 

Back

 

MU IPTV (Mahidol University Internet Protocol Television)

ระบบ IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบ วิดีโอออนไลน์ ผ่าน IP address (https://iptv.mahidol.ac.th) ของเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง MUC-Net และระบบ Wi-Fi ซึ่งช่วยให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้ารับชมรายการต่างๆ ผ่านเครือข่ายได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเอาเทคโนโลยี IPTV มาใช้เป็นครั้งแรก ในการรายงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 33 "ศาลายาเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยถ่ายทอดสัญญาณเป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 ได้มีการนำรายการสาระความรู้ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาคมชาวมหิดล ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

https://iptv.mahidol.ac.th/

ปัจจุบันระบบ IPTV อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการถ่ายทอดสดและบันทึก การประชุม สัมนา อบรม ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบความคมชัดสูง Digital HD (Digital High-Definition) ที่คุณภาพสัญญาณ 1080p (1920?1080) และได้พัฒนาการรับชมแบบ Multi bitrate streaming คือ มีการปรับคุณภาพสัญญาณตามความแรงของสัญญาณแบบอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับชมและลดปัญหาในการรับชมอีกด้วย อีกทั้งได้มีการพัฒนารูปแบบและช่องทางการรับชมโดยสามารถรับชมได้ทั้งจากเครื่อง computer, mobile devies ทั้งระบบ android และ iOS

การให้บริการ

1. Live คือ การถ่ายทอดสัญญาณแบบ real time ตามวัน เวลา จากสถานที่จัดกิจกรรม โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รายการที่จะทำการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ Intranet ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณได้ทั้งระบบ Internet และ Intranet

2. Video Record คือ การบันทึกกิจกรรม การประชุม สัมนา อบรม เพื่อนำไปเผยแพร่ในภายหลัง

3. Video on Demand คือ การนำวีดีโอที่น่าสนใจและ วีดีโอที่ถ่ายทอดสดไปแล้วมาจัดเก็บเพื่อรับชมในภายหลัง โดยจะแสดงรายการต่างๆ ที่ได้ถ่ายทอดสดในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือกรับชมรายการที่เคยถ่ายทอดในวันดังกล่าว

ระบบ IPTV ได้รับการตอบรับจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมาก โดยได้ทำการถ่ายทอดสดและเผยแพร่วิดีโอความรู้ไปแล้วกว่า 2,500 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) และมีจำนวนการเข้าชมกว่า 8 หมื่นครั้งต่อปี

ส่วนงานใดที่สนใจขอใช้บริการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยี ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบรายการสด หรือจัดส่งเป็นเทปรายการ

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

กลุ่มงานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2849 6026 - 7
Intra-Phone : i+49 ต่อ 6026,6027

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : April 20, 2016

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039