Global Website TH / EN

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน MU Webmail

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนกรกฎาคม 2564

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ขอให้ผู้ได้รับผลกระทบดำเนินการ

Frequently Asked Questions (FAQs)

Download MU Webmail Incident Report (July2021)

 

   

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจพบว่ามีผู้ไม่หวังดี เข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความพยายามทำสำเนาข้อมูลการเข้าใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.36 น. ซึ่งทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจพบและเร่งระงับเหตุเพื่อปิดการเข้าถึงดังกล่าวแล้วเสร็จในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.20 น. ทำให้ข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ที่ใช้งานและยืนยันตัวตนผ่าน Webmail (https://webmail.mahidol.ac.th) ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจรั่วไหลไปยังผู้ไม่หวังดี โดยในเบื้องต้น กองเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5,979 ราย

หากท่านได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนฝ่ายสารสนเทศของส่วนงาน ว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว แสดงว่าท่านอยู่ในรายชื่อที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตรวจพบว่า Username และ Password รั่วไหลออกไปแล้ว

จากการตรวจสอบโดยละเอียด กองเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าข้อมูลที่รั่วไหลมีเพียง Username และ Password ของผู้ที่ใช้งานระบบ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ที่ใช้งานและยืนยันตัวตนผ่าน Webmail ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งาน ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น POP3 หรือ IMAP) และไม่รวมผู้ที่ใช้งานระบบสารสนเทศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือของส่วนงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ผู้ไม่หวังดีอาจใช้ข้อมูล Username และ Password ดังกล่าว เพื่อเข้าถึงข้อมูลเนื้อหา e-mail ในบัญชีผู้ใช้ (User Account) ดังกล่าว ทำให้ล่วงรู้เนื้อหาของ e-mail ของผู้ใช้งานได้ และอาจสวมรอยเป็นผู้ใช้งานในการส่งเมลหาบุคคลอื่นได้ นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันในระบบต่าง ๆ ผู้ไม่หวังดีจึงอาจใช้ข้อมูล Username และ Password ดังกล่าว เพื่อเข้าถึงระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกัน และเรียกดูข้อมูล ที่อาจเป็นความลับ หรือแก้ไขข้อมูล หรือกระทำการอย่างอื่นในระบบตามสิทธิของผู้ใช้งานรายนั้น (ถ้ามี) โดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของผู้ใช้งาน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลอื่น ๆ ด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ยังมีความมั่นคงปลอดภัยและไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปัจจุบัน กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า การใช้งานระบบ Webmail หลังจากวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.20 น. จนถึงปัจจุบัน มีความปลอดภัย และไม่มีข้อมูล ของผู้ใช้งานคนอื่นรั่วไหลเพิ่มเติมอีกต่อไป

สิ่งที่ขอให้ผู้ได้รับผลกระทบดำเนินการ

สำหรับท่านที่ได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนฝ่ายสารสนเทศของส่วนงาน ว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ได้รับ ผลกระทบดังกล่าว แสดงว่าท่านอยู่ในรายชื่อที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตรวจพบว่า Username และ Password รั่วไหล ออกไปแล้ว ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ผู้แทนของส่วนงาน เป็นผู้ประสานงานไปยังผู้ใช้งาน ที่ได้รับผลกระทบผ่านช่องทางภายในส่วนงาน (เนื่องจากหากใช้ช่องทางอื่นอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีทราบและฉวยโอกาสสวมรอยเพิ่มเติมได้) โดยขอให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดี

โดยท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์
https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php

ด้วยการกรอก Username เป็น ชื่อ.นามสกุล3ตัวแรก (เช่น firstname.las) และไม่ต้องลงท้ายด้วย @mahidol.ac.th แต่อย่างใด จากนั้นกรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้ว ขอให้รอ 15-30 นาที ก่อนเริ่มทดสอบการใช้งาน เพื่อให้รหัสผ่านใหม่มีผลในทุกระบบก่อน หลังจากนั้นท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใช้เข้าถึง MU E-mail ของท่าน (เช่น Microsoft Outlook, Thunderbird หรือ E-mail application ใน mobile device) ให้เป็นรหัสผ่านใหม่ต่อไป (หากท่านใช้งานผ่าน Webmail เท่านั้น ท่านไม่ต้องแก้ไขรหัสผ่านในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นใด)

ทั้งนี้ เมื่อท่านแก้ไขรหัสผ่านของ MU account @mahidol.ac.th ของท่านแล้ว รหัสผ่านใหม่จะมีผลสำหรับ @mahidol.edu account ของท่าน (ถ้ามี) ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปแก้ไขรหัสผ่านของ @mahidol.edu account ของท่านเองแต่อย่างใด

หากท่านจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้ หรือมีปัญหาในการเปลี่ยนรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2849 6228 ทุกวันในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น.

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ Lock User Account ของท่านที่ได้รับแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน แต่ยังไม่เปลี่ยน รหัสผ่านภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. โดยหลังจากเวลาดังกล่าว ท่านที่ได้รับผลกระทบ จะไม่สามารถใช้งาน MU Account ได้ และจะต้องติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2849 6228 ทุกวันในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. หรือติดต่อผู้แทนส่วนงาน (ฝ่ายสารสนเทศ) เพื่อประสานงานในการ reactivate account ต่อไป

นอกจากนี้ หากท่านใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันนี้ กับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือของส่วนงานของท่านที่ไม่ได้ เชื่อมโยงกับ MU Account โดยตรง (รหัสผ่านจึงยังไม่ถูกเปลี่ยนเมื่อท่านเปลี่ยนรหัสผ่านของมหาวิทยาลัย) รวมทั้ง User Account อื่น ๆ ส่วนตัวของท่าน (เช่น Gmail, Facebook ฯลฯ) ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านใน Account ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เพื่อความปลอดภัย

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องขอให้ท่านดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเองและทางมหาวิทยาลัย

Frequently Asked Questions (FAQs)

ตกลงเกิดอะไรขึ้น?

ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ของระบบ MU Webmail ของมหาวิทยาลัยมหิดล (https://webmail.mahidol.ac.th) ถูกโจมตี ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถล่วงรู้ Username และ Password ของผู้ใช้งาน MU Webmail ที่ใช้งานในช่วงเวลาที่ผู้ไม่หวังดีโจมตี คือ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.36 น. จนกระทั่งเวลาที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจพบและปิดการโจมตีเรียบร้อย คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.20 น.

ข้อมูลที่ผู้ไม่หวังดีได้รับโดยตรง คือ Username และ Password ของผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวเท่านั้น แต่เนื่องจากผู้ไม่หวังดีสามารถนำ Username และ Password ดังกล่าวมาเข้าใช้งานและเรียกดู แก้ไข ลบ หรือส่งเมลใน Account ของผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบได้ จึงทำให้ผู้ไม่หวังดีอาจล่วงรู้เนื้อหาของ E-mail ของผู้ใช้งาน รวมทั้งอาจสวมรอยเป็นผู้ใช้งานในการส่งเมลหาบุคคลอื่นได้

นอกจากนี้ ผู้ไม่หวังดีอาจใช้ Username และ Password ดังกล่าว ในการเข้าใช้งานระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกัน เพื่อเรียกดูข้อมูลที่อาจเป็นความลับ หรือแก้ไขข้อมูล หรือกระทำการอย่างอื่นในระบบ ตามสิทธิของผู้ใช้งานรายนั้น (ถ้ามี) โดยไม่ได้รับอนุญาตได้

หากผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ ใช้ Password เดียวกันกับ User Account อื่น ๆ ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Account ในระบบสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย ระบบสารสนเทศของส่วนงาน หรือระบบอื่น ๆ ของตนเอง (เช่น Gmail, Facebook ฯลฯ) ก็มีโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีจะใช้ Password ดังกล่าวในการพยายามเข้าใช้งาน User Account เหล่านั้น และเรียกดูข้อมูลที่อาจเป็นความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือแก้ไขข้อมูล หรือสวมรอยเป็นผู้ใช้งาน หรือกระทำการอย่างอื่นในระบบตามสิทธิของผู้ใช้งานรายนั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ใครได้รับผลกระทบบ้าง?

จากการตรวจสอบของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้งาน MU Webmail ที่ใช้งานในช่วงเวลาที่ผู้ไม่หวังดีโจมตี คือ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. จนกระทั่งเวลาที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจพบและปิดการโจมตีเรียบร้อย คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. และยืนยันตัวตนสำเร็จ (ซึ่งหมายความว่าผู้ไม่หวังดีได้ Username และ Password ที่ถูกต้องไปแล้ว) มีจำนวน 5,979 ราย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่นรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด

ผู้ใช้งานเหล่านี้จะได้รับการติดต่อจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนฝ่ายสารสนเทศของส่วนงาน ซึ่งได้รับแจ้งจาก กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ติดต่อผู้ได้รับผลกระทบเป็นรายบุคคล เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ผู้ได้รับผลกระทบต้องทำอย่างไร?

สำหรับท่านที่ได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนฝ่ายสารสนเทศของส่วนงาน ว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ได้รับ ผลกระทบดังกล่าว แสดงว่าท่านอยู่ในรายชื่อที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตรวจพบว่า Username และ Password รั่วไหลออกไปแล้ว ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ผู้แทนของส่วนงาน เป็นผู้ประสานงานไปยังผู้ใช้งาน ที่ได้รับผลกระทบผ่านช่องทางภายในส่วนงาน (เนื่องจากหากใช้ช่องทางอื่นอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีทราบและฉวยโอกาสสวมรอยเพิ่มเติมได้) โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดี โดยท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php

ด้วยการกรอก Username เป็น ชื่อ.นามสกุล3ตัวแรก (เช่น firstname.las) และไม่ต้องลงท้ายด้วย @mahidol.ac.th แต่อย่างใด จากนั้นกรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้ว ขอให้รอ 15-30 นาที ก่อนเริ่มทดสอบการใช้งาน เพื่อให้รหัสผ่านใหม่มีผลในทุกระบบก่อน

ทั้งนี้ เมื่อท่านแก้ไขรหัสผ่านของ MU account @mahidol.ac.th ของท่านแล้ว รหัสผ่านใหม่จะมีผลสำหรับ @mahidol.edu account ของท่าน (ถ้ามี) ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปแก้ไขรหัสผ่านของ @mahidol.edu account ของท่านเองแต่อย่างใด

2. สำหรับบุคลากร ขอให้แจ้งยืนยันว่าท่านเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน ฝ่ายสารสนเทศของส่วนงานที่แจ้งท่าน เพื่อการตรวจสอบในภายหลังและการประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หากท่านใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันนี้ กับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือของส่วนงานของท่านที่ไม่ได้ เชื่อมโยงกับ MU Account โดยตรง (รหัสผ่านจึงยังไม่ถูกเปลี่ยนเมื่อท่านเปลี่ยนรหัสผ่านของมหาวิทยาลัย) รวมทั้ง User Account อื่น ๆ ส่วนตัวของท่าน (เช่น Gmail, Facebook ฯลฯ) ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านใน Account ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เพื่อความปลอดภัย

4. เมื่อท่านเปลี่ยนรหัสผ่านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในโปรแกรมหรือ แอปพลิเคชันที่ใช้เข้าถึง MU E-mail ของท่าน (เช่น Microsoft Outlook, Thunderbird หรือ E-mail application ใน mobile device) ให้เป็นรหัสผ่านใหม่ต่อไป (หากท่านใช้งานผ่าน Webmail เท่านั้น ท่านไม่ต้องแก้ไขรหัสผ่านในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นใด)

5. หากท่านจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้ หรือมีปัญหาในการเปลี่ยนรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2849 6228 ทุกวันในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น.

6. ทั้งนี้ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ Lock User Account ของท่านที่ได้รับแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน แต่ยังไม่เปลี่ยนรหัสผ่านภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. โดยหลังจากเวลาดังกล่าว ท่านที่ได้รับ ผลกระทบ จะไม่สามารถใช้งาน MU Account ได้ และจะต้องติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2849 6228 ทุกวันในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. หรือติดต่อผู้แทนส่วนงาน (ฝ่ายสารสนเทศ) เพื่อประสานงานในการ reactivate account ต่อไป

ถ้าท่านไม่อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือไม่ได้รับการติดต่อโดยตรง ท่านจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านหรือไม่?

หากท่านไม่อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ใด โดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. ท่านไม่จำเป็น ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของ MU Account แต่อย่างใด และ MU Account ของท่านจะไม่ถูก lock หากท่านไม่เปลี่ยนรหัสผ่านภายใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. แต่หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ท่านสามารถดำเนินการได้เองตามความเหมาะสม โดยเข้าไป ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php ซึ่งการใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก 6 เดือน เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนส่งเสริม

หากท่านใช้งานระบบ MU Webmail ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. แต่ไม่ได้รับการติดต่อหรือแจ้งว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบท่านสามารถติดต่อสอบถาม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2849 6228 ทุกวันในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น. เพื่อการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ หากท่านประสงค์ จะเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ท่านสามารถดำเนินการได้เองตามความเหมาะสม โดยเข้าไปดำเนินการผ่านเว็บไซต์
https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php

หากใช้งาน MU Webmail ในขณะนี้ จะมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่?

การใช้งาน MU Webmail และระบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. มีความปลอดภัย จากการโจมตีดังกล่าว เนื่องจากทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปิดช่องทางการโจมตีดังกล่าวแล้ว จึงสามารถ ใช้งานระบบดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม

ทำไมไม่ใช้วิธีสื่อสารผ่าน E-mail ไปยังผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง?

เนื่องจากผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึง E-mail ของผู้ได้รับผลกระทบได้ การสื่อสารผ่าน E-mail ไปยังผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง จะทำให้ผู้ไม่หวังดีอาจสวมรอยในการ reset รหัสผ่านโดยตรงได้ ในขณะเดียวกัน การ lock การใช้งาน account ของผู้ได้รับผลกระทบทันที ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้งานในสถานการณ์วิกฤตที่หลายท่านอาจมีความจำเป็น ในการสื่อสารและการใช้งาน E-mail โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหรือปฏิบัติงาน จากที่บ้าน (Work from Home) จึงจำเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นของส่วนงาน เพื่อให้แจ้งไปถึงผู้ได้รับผลกระทบ โดยตรง และให้เวลาในการเปลี่ยนรหัสผ่านระยะหนึ่ง แต่หากเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้วยังไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน มหาวิทยาลัย ก็จำเป็นจะต้อง lock การใช้งาน account ดังกล่าวเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของระบบโดยรวม และขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดขึ้น

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : July 29, 2021

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039