Global Website TH / EN

ะบบ MUFIS (Mahidol University Faculty Information System)
 

Back

 

ระบบ MUFIS ย่อมาจาก Mahidol University Faculty Information System เป็นระบบสารสนเทศที่รองรับความต้องการของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการแสดงข้อมูลเพื่อแสดงผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ได้แก่

1.

การศึกษา เช่น ข้อมูลหลักสูตรวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ บทความเชิงวิชาการ การรับรางวัลต่างๆ ของนักศึกษา

2.

การวิจัย เช่น โครงการวิจัยต่างๆ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

3.

งานบริการวิชาการ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

4.

การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น จำนวน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งวิชาการ การฝึกอบรมต่างๆ

5.

ทางด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลห้องประชุมและการจอง เป็นต้น

ระบบ MUFIS สามารถทำงานใน 3 ระดับได้แก่

1.ระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการ สำหรับคณะ/สถาบันที่ไม่มีระบบงานคอมพิวเตอร์รองรับงานในระดับปฏิบัติการ สามารถใช้ MUFIS ในการคีย์รับข้อมูลผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบโดยตรง

2.ระดับกลางหรือระดับ Management Information System (MIS) สำหรับคณะ/สถาบันที่มีระบบงานคอมพิวเตอร์รองรับงานระดับปฏิบัติงาน (เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณ ระบบการศึกษา เป็นต้น) ระบบ MUFIS เพื่อแสดงรายงานเชิงบริหารจัดการได้

3.ระดับสูงหรือระดับ Executive Information System (EIS) โปรแกรม MUFIS ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้แสดงรายงานเชิงบริหารเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ เช่นรายงานบุคลากรตามช่วงอายุ ตามตำแหน่งวิชาการ ตามวุฒิการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรหรือจัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมเป็นต้น

การใช้งานระบบ MUFIS มี 4 ระดับ ได้แก่

1.ระดับส่วนบุคคล สามารถแสดง Profile และ Resume ได้ และในอนาคตสารมารถปรับปรุงให้แสดงแบบกพอ. 03 เพื่อใช้สำหรับการขอตำแหน่งวิชาการได้

2.ระดับส่วนงาน สามารถแสดงรายงายเพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนงาน เป็นรายงานประจำปี และช่วยในการบริหารจัดการได้

3.การนำมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถรองรับการเยี่ยมสำรวจจาก สกอ. และ สมศ. ได้ โดยโปรแกรม MUFIS จะแสดงตัวชี้วัดที่เป็นผลการดำเนินการในส่วนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารที่กำหนดโดย สกอ. และ สมศ. ในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ และสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพในอนาคตได้

4.การประยุกต์เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการโดยผู้บริหารระดับกลางไปถึงผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสามารถแสดงในรูปแบบรายงานที่มีข้อมูลประกอบกราฟ ของข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น กราฟแสดงโครงสร้างบุคลากร โครงสร้างอายุของบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ โครงสร้างอายุของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนเงินโครงการวิจัยต่างๆ เป็นต้น

ในอนาคตระบบ MUFIS สามารถที่จะถูกพัฒนาให้มีความสามารถและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้เป็น electronic Self Assessment Report (e-SAR) เพื่อรองรับการเยี่ยมสำรวจจาก สกอ. และ สมศ. ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าดูระบบ MUFIS ได้ที่ http://intranet.mufis.mahidol

http://intranet.mufis.mahidol

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : July 5, 2011

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039