Global Website TH / EN

ครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ (MUC-Net)
 

Back

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีเครือข่ายสื่อสารหลักความเร็วสูง ที่เชื่อมต่อเครือข่ายระดับวิทยาเขต หรือ Campus Network ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อหน่วยงานระดับคณะเข้าด้วยกันเป็น Campus Backbone เรียกว่า MUC-Net (Mahidol University Campus Network)

Mahidol University Campus Network : MUC-Net
 

ระบบเครือข่ายสื่อสารนั้น MUC-Net ทำให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นผ่านทาง Internet โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2539 เป็นระบบเครือข่าย ATM หรือ Asynchronous Transfer Mode รองรับการรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 155 Mbps ที่ถือว่าเร็วที่สุด ณ ขณะเวลานั้น ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นระบบเครือข่ายแบบ 10 Gigabit Ethernet ใช้เทคนิคการรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง โดยเครื่องผู้ใช้ที่มีการติดตั้ง LAN Card ที่สามารถเชื่อมเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ MUC-Net ได้ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps ถึง 1,000 Mbps ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ Lan Card ของผู้ใช้ Network Interface โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลักในการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขต เป็นระบบเครือข่ายแบบ “10 Gigabit Ethernet” เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้สามารถรองรับการสนับสนุนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ พัฒนาขึ้นเพื่องานการบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและการวิจัย และสนับสนุนการใช้งาน Internet และ Intranet เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข อีกทั้งยังสนับสนุน e-Learning การจัดทำบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนผ่านเครือข่าย Intranet ระบบ Video Conference เพื่ออำนวยความสะดวกในงานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมข้ามวิทยาเขต การเรียนการสอนทางไกล และการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกข้ามประเทศ และสนับสนุนรองรับการถ่ายทอดสดผ่านระบบ IP-TV

 
 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : July 5, 2011

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039