ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

คำชี้แจง

1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ

มาก

3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง

2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ

น้อย

1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ

น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

N/A ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ

ไม่สามารถวัดระดับได้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. สถานภาพ

ผู้บริหาร

อาจารย์

นักศึกษา

เจ้าหน้าที่/บุคลากรส่วนงาน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

 

5

4

3

2

1

N/A

1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ

2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม

4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน

5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน

6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม

7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้

8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด

2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

 

5

4

3

2

1

N/A

1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์

2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น

3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล

4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์

6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด

2.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

 

5

4

3

2

1

N/A

 

1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์ของกอง IT

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา