Global Website TH / EN

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประเภทนักศึกษา

“ทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack”

สอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ


(เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2565 – 2567 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567) โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Pack (สอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 10 โมดูล) ให้นักศึกษาเต็มจำนวนภายใต้เงื่อนไขโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และมีการพัฒนา Digital Literacy ด้วยตนเองจากคลังความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ และจาก

   

อินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินทักษะดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล ICDL เพื่อประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของตนเองได้อย่างครอบคลุมในทุกกลุ่มทักษะ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Digital Skills) หลักสูตรทักษะดิจิทัลระดับสายงานอาชีพ (Professional/Occupational Digital Skills) และหลักสูตรทักษะดิจิทัลระดับบริหาร ซึ่งมาตรฐานสากล ICDL นี้มีหลักสูตร (โมดูล) ต่างๆ ให้เลือกสอบรับรองทักษะฯ จำนวน 39 โมดูล ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสอบรับรองทักษะฯ ในโมดูลที่สนใจได้สูงสุด 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ (เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567)

ลงทะเบียนเข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลฯ (ICDL Certification Test) Update : 20 พ.ค. 2567

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) “ทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack” เปิดสอบ ICDL Certification Test ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2567 (เดือนสุดท้ายของโครงการฯ) และเปิดรับลงทะเบียนสอบ ICDL Certification Test ดังนี้

เดือน

วัน – เวลา สอบ

ลงทะเบียนสอบ

กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน

สิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567

ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน

กันยายน 2567

วันพุธที่ 11 กันยายน 2567

** เปิดสอบรอบปกติ และรอบสอบแก้ตัว **

ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ( Update : 10 มิ.ย. 2567 )

 

รอบสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL

 • รอบสอบ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 4 ราย

 • รอบสอบ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 4 ราย

*** สามารถเผยแพร่ได้ เฉพาะภายในเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น ***

วิดีโอ

วิดีโอบันทึกการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) “ทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack” (สอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567)
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.20 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Webex Meeting


** สามารถรับชมได้ เฉพาะภายในเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น **

How does ICDL work?

ICDL Digital badges and certificates from ICDL Europe

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

การให้ทุนสนับสนุนทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (ICDL Certification Test) ประเภท ICDL Academic Profile Pack จำนวน 300 ทุน ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าสอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุด 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ ดังนี้

เฟส 1 : เมษายน 2565 - มิถุนายน 2566

สอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุด 5 โมดูล

เฟส 2 : กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2567

สอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุดอีก 5 โมดูล

รวมตลอดโครงการฯ

สอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุด 10 โมดูล

เงื่อนไขโครงการ

 • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทั้ง 2 เฟส ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังมีระยะเวลาศึกษาตลอดปีการศึกษา 2565
  สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 1 และสอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุด 10 โมดูล

 • นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสอบรับรองทักษะฯ โมดูลภาคบังคับ จำนวน 3 โมดูล ได้แก่
  (1) Online Collaboration
  (2) Cyber Security
  (3) Data Protection
  และเข้ารับการสอบรับรองทักษะฯ ภาคสมัครใจในโมดูลอื่นที่สนใจได้อีกสูงสุดจำนวน 7 โมดูล

 • นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 5 โมดูลเป็นอย่างน้อย
  ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร ICDL ตามโมดูลที่สอบผ่านเกณฑ์

 • นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบพัฒนาทักษะในแต่ละด้าน (Module) ด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ICDL Thailand จะมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Book หรือ e-Learning (เป็นภาษาอังกฤษ มีภาษาไทยบางโมดูล) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้ ในบางโมดูลมหาวิทยาลัยอาจจัด Virtual Training ให้ตามความเหมาะสม

 • นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบฝึกฝนปฏิบัติทำแบบทดสอบผ่านชุดข้อสอบ ICDL Assessment Test จำนวน 3 ชุด จึงจะสามารถเข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ได้

 • นักศึกษาจะต้องสามารถมาเข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (ICDL Certification Test) ได้ตามตารางเวลาและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งการสอบรับรองทักษะฯ ในรูปแบบ Onsite และในรูปแบบ Online ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสอบรับรองทักษะฯ ในรูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นหลัก เว้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดสอบรับรองทักษะฯ ในรูปแบบ Online

หมายเหตุ

 • หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการฯ ได้ มหาวิทยาลัยจะรายงานไปยังส่วนงาน และนักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ Digital Literacy อื่นๆ ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีก

 • นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ Digital Literacy ในปีงบประมาณ 2563 ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการยืนยันจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่ไม่มาเข้าร่วม จะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้

หลักสูตรมาตรฐานสากล ICDL เพื่อการพัฒนาและสอบรับรองทักษะดิจิทัล

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองกิจการนักศึกษา จะดำเนินการจัดสอบรับรองทักษะดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล ICDL เพื่อประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 300 ราย การพัฒนาและสอบรับรองทักษะฯ นี้ครอบคลุมทักษะดิจิทัลที่หลากหลาย ได้แก่ ทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Skills) ทักษะดิจิทัลระดับสายงานอาชีพ (Professional/Occupational Digital Skills) และทักษะดิจิทัลระดับบริหาร โดยมีโมดูลต่างๆ ให้เลือกพัฒนาและสอบรับรองทักษะฯ จำนวน 39 โมดูล

- Computer & Online Essentials

- Application Essentials

- Teamwork

- Remote Work

- Documents

- Spreadsheet

- Presentation

- Online Collaboration

- Cyber Security

- Data Protection

- Information Literacy

- Digital Marketing

- Advanced Word Processing

- Advanced Presentation

- Image Editing

- E-Commerce

- Financial Spreadsheet

- Management Spreadsheet

- Data Analytics

- Project Planning

- ICT in Education

- 2D Design

- 3D Design

- Using Database

- Advanced Databases

- Computing/Coding

- Cloud Computing

- Artificial Intelligence

- Big Data

- Internet of Things

สามารถศึกษารายละเอียดแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ICDL Thailand https://icdlthailand.org/

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่จำกัดหลักสูตร)

 • ในช่วงระยะเวลาโครงการฯ “ปัจจุบัน - เดือนกันยายน 2567” นักศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร ที่ยังมีระยะเวลาศึกษาตลอดปีการศึกษา 2565 เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอนุโลมให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้

 • รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 ราย หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวน 300 ราย จะพิจารณาจากลำดับการสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รอบเพิ่มเติม) กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติม วันที่ 30 สิงหาคม 2565)

 2. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครกับกองบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ ส่วนงาน และจะแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ (รอบเพิ่มเติม) ทางเว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ E-mail ของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงส่วนงานที่นักศึกษาสังกัด

 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในการขอรับทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (ICDL Academic Profile Pack)

 4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถเข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (ICDL Certification Test) ของมาตรฐานสากล ICDL ได้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการฯ โดยแบ่งเป็น

  เฟส 1 : เมษายน 2565 - มิถุนายน 2566 สอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุด 5 โมดูล
  เฟส 2 : กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2567 สอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุดอีก 5 โมดูล

  หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรที่ยังมีระยะเวลาศึกษาตลอดปีการศึกษา 2565 สามารถเข้าร่วมโครงการในเฟส 1 และสอบรับรองทักษะฯ ได้สูงสุด 10 โมดูล

  ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเลือกโมดูลที่ต้องการเข้าสอบรับรองทักษะฯ ตามแนวทางและช่องทางที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด

 • การพัฒนาทักษะในแต่ละโมดูล ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Book หรือ e-Learning ของ ICDL Thailand (เป็นภาษาอังกฤษ มีภาษาไทยในบางโมดูล) หรือช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ ที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสอบรับรองทักษะฯ

 • การฝึกฝนปฏิบัติการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง ในแต่ละโมดูลจะมีชุดข้อสอบ Assessment Test หรือ Diagnostic Test (ภาษาอังกฤษ มีภาษาไทยในบางโมดูล) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนปฏิบัติการ หรือใช้เป็น Pre-Test / Post-Test ได้จำนวน 3 ครั้ง โดยผลการสอบ Assessment Test / Diagnostic Test นี้จะแสดงผลคะแนนรวม และผลคะแนนจำแนกตามหมวดหมู่เนื้อหาข้อสอบ พร้อมทั้งแสดงเฉลย/วิธีทำที่ถูกต้องแต่ละข้อ เพื่อนักศึกษาสามารถใช้ในการพัฒนาตนเองก่อนเข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (ICDL Certification Test)

 • การสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (ICDL Certification Test) ในแต่ละโมดูลผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ได้จำนวน 1 ครั้ง (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ มีภาษาไทยในบางโมดูล) หากนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ 75% นักศึกษาจะได้รับ e-Badge ทางอีเมลทันที และจะได้รับ e-Certificate ที่สามารถพิมพ์จากระบบได้ด้วยตนเองภายใน 60 วัน หลังการสอบ

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางส่วนงาน รวมทั้ง e-Mail ของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และเว็บไซต์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ https://muit.mahidol.ac.th/dl-student2022.html

การจัดสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ในโมดูลต่างๆ ตามตารางเวลาที่กำหนดทุกเดือน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนเข้าสอบรับรองทักษะฯ ในโมดูลที่ต้องการ ล่วงหน้าก่อนวันเข้าสอบอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยต้องมาเข้าสอบรับรองทักษะฯ ที่ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง MU Cyber Club@MLC ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือห้องสอบอื่นตามที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด


สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

 1. วุฒิบัตร ICDL นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 เป็นต้นไป) จะได้รับ e-Badge ทางอีเมลทันที และจะได้รับ e-Certificate ที่สามารถพิมพ์จากระบบได้ด้วยตนเองภายใน 60 วัน หลังการสอบ (เฉพาะโมดูลที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าสอบรับรองทักษะฯ จะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ในกิจกรรม Mahidol HIDEF ในด้าน “Digital Literacy” ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ดังนี้

โมดูล

จำนวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะได้รับ (Credit)

เข้าสอบรับรองทักษะฯ
แต่สอบไม่ผ่าน

เข้าสอบรับรองทักษะฯ
และสอบผ่าน

โมดูลที่ 1

3

9

โมดูลที่ 2

3

9

โมดูลที่ 3

3

9

โมดูลที่ 4

3

9

โมดูลที่ 5

3

9

โมดูลที่ 6

5

15

โมดูลที่ 7

5

15

โมดูลที่ 8

5

15

โมดูลที่ 9

7

20

โมดูลที่ 10

7

20

หากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ และสอบผ่านเกณฑ์การรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ได้ครบ 10 โมดูล จะได้รับจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) สูงสุด 130 ชั่วโมง แต่หากสอบผ่านเกณฑ์การรับรองฯ ไม่ถึง 10 โมดูล จำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ที่จะได้รับจะลดหลั่นลงมา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ครอบคลุมทักษะดิจิทัลที่หลากหลาย ได้แก่ ทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Skills) ทักษะดิจิทัลระดับสายงานอาชีพ (Professional/Occupational Digital Skills) และทักษะดิจิทัลระดับบริหาร

 2. นักศึกษาสามารถนำวุฒิบัตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ที่รับรองโดย ICDL สำหรับการรับรองทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงานได้

 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ในกิจกรรม Mahidol HIDEF ในด้าน “Digital Literacy” ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที่ปรึกษาโครงการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศสอบรับรองทักษะดิจิทัลฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567ภาพบรรยากาศสอบรับรองทักษะดิจิทัลฯ เดือนมกราคม 2567ติดต่อโครงการ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คุณจณัญญ์ธร สุพรรณธริกา
โทรศัพท์. 0 2849 6022
E-mail :
dl@mahidol.ac.th

หรือ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คุณจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์
โทรศัพท์. 0 2849 4512
E-mail :
chitranuch.san@mahidol.ac.th

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
22Last updated : June 10, 2024

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039