Global Website TH / EN

ริการ Video Conferencing

Back

การใช้งาน Video Conferencing

 

การติดต่อสื่อสารทางไกลหรือระบบ Video Conference คือ การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง โต้ตอบไปมาผ่านเครือข่ายสื่อสารภายในองค์กร หรือเครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอล จึงทำให้การประชุมข้ามวิทยาเขต / ข้ามหน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบวิทยานิพนธ์ข้ามประเทศ ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด สามารถดำเนินกิจกรรมได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นระบบ Video Conference ในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก

ในปัจจุบันการใช้งานระบบ Video Conferencing ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ

ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรม Video Conferencing ที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบ Virtual Classroom

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงการบรรยาย บทเรียนไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียนหรือในห้องเรียนที่ต่างสถานที่ก็ได้ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบพกพาก็ได้ และผู้สอน สามารถพูดโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ แชร์เอกสารการสอนได้ โดยได้ออกแบบการใช้งานเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 • รูปแบบที่ 1 Teacher • รูปแบบที่ 2 Student • รูปแบบที่ 3 Meeting

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการใช้งานอุปกรณ์ระบบ Virtual Classroom ดังนี้

 • Cisco Webex Room Kit Pro
  - Protocols H.323 , SIP , Cisco Webex
  - Up to 6 Mbps point-to-point
  - Up to 15 Mbps total MultiSite bandwidth
  - MultiSite 4 point - resolution up to 1080p30


 • Cisco telepresence precision 60 camera
  - Resolution 1920 x 1080 at 60 fps
  - Zoom 10x optical zoom
  - tracking camera compatible with codec


 • cisco telepresence speaker track 60
  - Dual-camera (cisco telepresence precision 60 camera)
  - Technique to quickly view a close-up of the active speaker in the meeting room


 • cisco ceiling microphone
  - Maximum microphone range 4.3m


ได้ติดตั้งตามวิทยาเขตต่างๆ และพร้อมให้บริการการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 ห้องมินิเธียเตอร์ (Mu Cyber Club ) ความจุ 30 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคารเรียนรวม ห้องประชุมนิลกาญจน์ ความจุ 120 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อาคารเรียนรวม ห้อง 2260 ความจุ 64 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ อาคารที่ 6 ชั้น 2 ห้อง smart class room ความจุ 40 ที่นั่ง

ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence

เป็นอุปกรณ์ระบบ TelePresence ที่ติดตั้งในห้องประชุมที่มีระบบภาพคมชัด มีคุณภาพสูงระดับ HD มีจอแสดงภาพขนาดใหญ่ โดยใช้ Bandwidth
5 - 10 mb ในการติดต่อสื่อสารสามารถนำ Notebook มาเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ TelePresence เพื่อการนำเสนองานได้ สามารถใช้งานได้สูงสุดตั้งแต่
5-10จุด แล้วแต่รูปแบบการใช้งาน โดยสามารถเลือกห้องที่ใช้งานได้ตามขนาดที่นั่ง ดังนี้

 1. ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 6 ที่นั่ง)

Cisco Webex

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลในองค์กร ให้สะดวกมากขึ้น ใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทางหน้าเวปหรือผ่านมือถือ โดยผู้สอนสามารถอยู่ห้องทำงานส่วนตัวได้และผู้เรียนก็ไม่จําเป็น ต้องเดินทางเข้ามาในห้องเรียน โดยแต่ละ Admin หรือ Instructor สามารถสร้างห้องประชุม ใช้งานได้ทันที สร้างตารางนัดหมายการใช้งานล่วงหน้าได้ และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมที่สร้างขึ้นพร้อมกันได้สูงสุด 150 ห้อง แต่ละห้องสามารถใช้พร้อมกันได้ 1,000 จุด สามารถแชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อปได้ สามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้ ในรูปแบบของ ไฟล์วิดีโอทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

 • Webex Meeting

  ช่วยให้การเรียนการสอนทางไกล ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สามารถมองเห็นไฟล์ หรือ เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน รวมถึงภาพวิดีโอ และสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ทั้งจากที่บ้าน ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ และทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ (PC, Tablet, Notebook, MAC, iPad, Smartphone) ด้วยคุณภาพวิดีโอระดับ High Quality และสามารถรองรับผู้เรียนได้สูงสุด 1,000 คน ต่อ 1 ห้องเรียน


 • Webex Training

  เป็นโปรแกรมสื่อสารทางไกลที่เน้นรูปแบบการฝึกอบรมทางไกลเป็นหลัก โดยมีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งกลุ่มระหว่างการใช้งานได้ สร้างแบบทดสอบได้สร้างการทดลองแบบ Hands On Labsได้ มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งาน มีการกำหนด Host และ presenter ล่วงหน้าได้ และสามารถส่งไฟล์การฝึกอบรมล่วงหน้าได้รวมทั้งบันทึกวิดีโอได้ด้วย


 • Webex Event

  Webinar หรือการสัมมนาออนไลน์ที่จะเปิดให้ทั้งผู้นำเสนอหรือผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมได้พร้อมกันไม่จำกัด และสามารถให้สิทธิ ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้แบ่งปันความรู้ และความคิดเห็นกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ mobile phone และผู้นำเสนอสามารถแชร์หน้าจอตัวเอง เพื่อเปิดสไลด์หรือนำเสนอ Demo ต่างๆ แชทโต้ตอบได้ทำโพล สอบถามได้ มี Q&A ที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ สามารถถามผู้นำเสนอได้โดยตรงและตอบกลับแบบส่วนตัวได้ โดย Cisco Webex Events ห้องหนึ่งสามารถส่งอีเมล์ลงทะเบียนได้ 10000 คน แต่รับเข้าห้องสัมมนาออนไลน์ 1000 คนพร้อมๆ กันเท่านั้น


ลงทะเบียนใช้งาน

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting


 
 

การจองห้องประชุม และจองการใช้บริการ Video Conferencing

 

 1. สามารถจองห้องประชุมได้ที่ http://musis.mahidol/ (เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานทั่วไปที่ดูแลเรื่องการจองห้องประชุมรับทราบ)

 2. ห้องประชุมที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการใช้งานการประชุมออนไลน์ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี ได้แก่
  - ห้องประชุม OSM 1
  - ห้องประชุม OSM 2
  - ห้องประชุม OSM 3
  - ห้องประชุม OSM 4
  - ห้องประชุม 515
  - ห้องประชุม 531
  - ห้องประชุม 523
  - ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง
  - ห้อง Mini Theater (MU Cyber Club) อาคารศูนย์การเรียนรู้

 3. เมื่อจองห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยสถานะการจองในระบบได้รับการอนุมัติให้จองการใช้บริการ Video Conference ที่ http://imedia.mahidol/ (เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลเรื่องระบบประชุมออนไลน์รับทราบ)

*** สามารถศึกษาขั้นตอนการจองใช้บริการระบบ Video Conference ***

ได้ที่ http://multimedia.mahidol/courseware/2018/11/1041/ (เว็บไซต์ Intranet)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ โทร. 02 849 6026

 

การใช้ประโยชน์

ระบบ Video Conferencing ช่วยทำให้การประชุมระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ ที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด มีการดำเนินกิจกรรมที่เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

 

ติดต่อขอรับบริการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการระบบ Video Conferencing ได้ที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0) 2849 6022
โทรสาร (อัตโนมัติ) : 0 2849 6039
E-mail :
courseware.consult@mahidol.ac.th

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170s
Last updated : March 15, 2021

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039