Global Website TH / EN

ริการ Video Conferencing

Back

การใช้งาน Video Conferencing

 

การติดต่อสื่อสารทางไกลหรือระบบ Video Conference คือ การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง โต้ตอบไปมาผ่านเครือข่ายสื่อสารภายในองค์กร หรือเครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอล จึงทำให้การประชุมข้ามวิทยาเขต / ข้ามหน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบวิทยานิพนธ์ข้ามประเทศ ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด สามารถดำเนินกิจกรรมได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นระบบ Video Conference ในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก

ในปัจจุบันการใช้งานระบบ Video Conferencing ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ

ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรม Video Conferencing ที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบ Virtual Classroom

การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงการบรรยาย บทเรียนไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียนหรือในห้องเรียนที่ต่างสถานที่ก็ได้ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารแบบพกพาก็ได้ และผู้สอน สามารถพูดโต้ตอบกับผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ แชร์เอกสารการสอนได้ โดยได้ออกแบบการใช้งานเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 • รูปแบบที่ 1 Teacher • รูปแบบที่ 2 Student • รูปแบบที่ 3 Meeting

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการใช้งานอุปกรณ์ระบบ Virtual Classroom ดังนี้

 • Cisco Webex Room Kit Pro
  - Protocols H.323 , SIP , Cisco Webex
  - Up to 6 Mbps point-to-point
  - Up to 15 Mbps total MultiSite bandwidth
  - MultiSite 4 point - resolution up to 1080p30


 • Cisco telepresence precision 60 camera
  - Resolution 1920 x 1080 at 60 fps
  - Zoom 10x optical zoom
  - tracking camera compatible with codec


 • cisco telepresence speaker track 60
  - Dual-camera (cisco telepresence precision 60 camera)
  - Technique to quickly view a close-up of the active speaker in the meeting room


 • cisco ceiling microphone
  - Maximum microphone range 4.3m


ได้ติดตั้งตามวิทยาเขตต่างๆ และพร้อมให้บริการการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 ห้องมินิเธียเตอร์ (Mu Cyber Club ) ความจุ 30 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคารเรียนรวม ห้องประชุมนิลกาญจน์ ความจุ 120 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อาคารเรียนรวม ห้อง 2260 ความจุ 64 ที่นั่ง

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ อาคารที่ 6 ชั้น 2 ห้อง smart class room ความจุ 40 ที่นั่ง

ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence

เป็นอุปกรณ์ระบบ TelePresence ที่ติดตั้งในห้องประชุมที่มีระบบภาพคมชัด มีคุณภาพสูงระดับ HD มีจอแสดงภาพขนาดใหญ่ โดยใช้ Bandwidth 5 - 10 mb ในการติดต่อสื่อสารสามารถนำ Notebook มาเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ TelePresence เพื่อการนำเสนองานได้ สามารถใช้งานได้สูงสุดตั้งแต่ 5-10จุด แล้วแต่รูปแบบการใช้งาน โดยสามารถเลือกห้องที่ใช้งานได้ตามขนาดที่นั่ง ดังนี้

 1. ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 6 ที่นั่ง)
 2. ห้อง M01 MU Cyber Club @ MLC ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน 8 ที่นั่ง)

Cisco Webex

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลในองค์กร ให้สะดวกมากขึ้น ใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทางหน้าเวปหรือผ่านมือถือ โดยผู้สอนสามารถอยู่ห้องทำงานส่วนตัวได้และผู้เรียนก็ไม่จําเป็น ต้องเดินทางเข้ามาในห้องเรียน โดยแต่ละ Admin หรือ Instructor สามารถสร้างห้องประชุม ใช้งานได้ทันที สร้างตารางนัดหมายการใช้งานล่วงหน้าได้ และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมที่สร้างขึ้นพร้อมกันได้สูงสุด 100 ห้อง แต่ละห้องสามารถใช้พร้อมกันได้ 200 จุด สามารถแชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อปได้ สามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

 • Webex Meeting

  ช่วยให้การเรียนการสอนทางไกล ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สามารถมองเห็นไฟล์ หรือ เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน รวมถึงภาพวิดีโอ และสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ทั้งจากที่บ้าน ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ และทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ (PC, Tablet, Notebook, MAC, iPad, Smartphone) ด้วยคุณภาพวิดีโอระดับ High Quality และสามารถรองรับผู้เรียนได้สูงสุด 250 คน ต่อ 1 ห้องเรียน


 • Webex Training

  เป็นโปรแกรมสื่อสารทางไกลที่เน้นรูปแบบการฝึกอบรมทางไกลเป็นหลัก โดยมีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งกลุ่มระหว่างการใช้งานได้ สร้างแบบทดสอบได้สร้างการทดลองแบบ Hands On Labsได้ มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งาน มีการกำหนด Host และ presenter ล่วงหน้าได้ และสามารถส่งไฟล์การฝึกอบรมล่วงหน้าได้รวมทั้งบันทึกวิดีโอได้ด้วย


 • Webex Event

  Webinar หรือการสัมมนาออนไลน์ที่จะเปิดให้ทั้งผู้นำเสนอหรือผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมได้พร้อมกันไม่จำกัด และสามารถให้สิทธิ ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้แบ่งปันความรู้ และความคิดเห็นกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ mobile phone และผู้นำเสนอสามารถแชร์หน้าจอตัวเอง เพื่อเปิดสไลด์หรือนำเสนอ Demo ต่างๆ แชทโต้ตอบได้ทำโพล สอบถามได้ มี Q&A ที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ สามารถถามผู้นำเสนอได้โดยตรงและตอบกลับแบบส่วนตัวได้ โดย Cisco Webex Events ห้องหนึ่งสามารถส่งอีเมล์ลงทะเบียนได้ 10000 คน แต่รับเข้าห้องสัมมนาออนไลน์ 1000 คนพร้อมๆ กันเท่านั้น


ลงทะเบียนใช้งาน

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting


โปรแกรม AcuCONFERENCE

เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและประหยัดเวลา ใช้งานผ่าน Web Browser ทุกห้องที่เข้าร่วมประชุมจะต้องล็อกอิน (Log in) เข้าโปรแกรม AcuCONFERENCE จากอีเมล์ที่แจ้งนัดการประชุมก่อนจึงจะสามารถประชุมร่วมกันได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ที่ใช้นั้นควรติดตั้งกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงเพื่อช่วยเพิ่มระดับเสียงในการสนทนา สามารถแชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อป (Desktop) ได้ สามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ สามารถติดต่อใช้งานได้ 5 จุดพร้อมกัน

โปรแกรม Cisco Jabber Video for TelePresence

Cisco Jabber Video for TelePresence สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ Windows และ Mac สามารถเข้าถึง Instant Messaging (IM) ระบบเสียง ระบบวีดีโอ ระบบเสียง ระบบ Desktop Sharing และการประชุมร่วมกัน ในเวลาเดียวกันด้วย โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบ TelePresence ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ สูงสุดจำนวน 5 จุด

ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Jabber Video for TelePresence

- สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows
- สำหรับระบบปฎิบัติการ Mac

 
 

การจองห้องประชุม และจองการใช้บริการ Video Conferencing

 

 1. สามารถจองห้องประชุมได้ที่ http://musis.mahidol/ (เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานทั่วไปที่ดูแลเรื่องการจองห้องประชุมรับทราบ)

 2. ห้องประชุมที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการใช้งานการประชุมออนไลน์ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี ได้แก่
  - ห้องประชุม OSM 1
  - ห้องประชุม OSM 3
  - ห้องประชุม 515
  - ห้องประชุม 530
  - ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง
  - ห้อง Mini Theater (MU Cyber Club) อาคารศูนย์การเรียนรู้

 3. เมื่อจองห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยสถานะการจองในระบบได้รับการอนุมัติให้จองการใช้บริการ Video Conference ที่ http://imedia.mahidol/ (เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลเรื่องระบบประชุมออนไลน์รับทราบ)

*** สามารถศึกษาขั้นตอนการจองใช้บริการระบบ Video Conference ***

ได้ที่ http://multimedia.mahidol/courseware/2018/11/1041/(เว็บไซต์ Intranet)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ โทร. 02 849 6026

 

การใช้ประโยชน์

ระบบ Video Conferencing ช่วยทำให้การประชุมระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ ที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด มีการดำเนินกิจกรรมที่เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

 

ติดต่อขอรับบริการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการระบบ Video Conferencing ได้ที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0) 2849 6022
โทรสาร (อัตโนมัติ) : 0 2849 6039
E-mail :
courseware.consult@mahidol.ac.th

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : September 11, 2020

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039